ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

คู่มือปฏิบัติงาน

ผู้เผยแพร่องค์ความรู้ : กรมชลประทาน 02-241-0020 ถึง 29

คู่มือปฏิบัติงาน