ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ประธานคณะทีมงานจัดการความรู้นายภูวดล คำพุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ทีมงานจัดการความรู้นายสายัณห์ เหมืองสอง
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายอภิชาติ มงคลวัจน์
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1

นายแมน ดาวคะนอง
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2

นายอดิศร อุลัย
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3

นายสายัณห์ เหมืองสอง
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางนุภา สุวรรณโณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

เลขานุการทีมงานจัดการความรู้นางพีรญา ร่มป่าตัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้