ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

อีเมล์ : ridmidscale01@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : โทร. ๐-๕๓๑๐-๔๕๘๑ โทรสาร. ๐-๕๓๑๐-๔๕๘๒

ผู้ดูแลระบบ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)