ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


ขอส่งมอบวารสารข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

E932/60

วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


คำสั่งสำนักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที่ 1 ที่1/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team Work)

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม KM Day และ KM Buddy ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ "บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน" เว็บไซต์คลังความรู้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ หรือ เว็บไซต์คลังความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


กิจกรรม KM Day กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


กิจกรรมสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ ๒๕๕๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินการจัดการความรู้ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ กองพัฒนาแ

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารสัญญางานก่อสร้าง" รุ่นที่ ๑

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้าง รุ่นที่ ๑ (โครงการชลประทานขนาดกลา

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ท่านรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธาน

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


กิจกรรมการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ การประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างและคณะ เดินทางมาตรวจงานก่อสร้างในเขตสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างและคณะ ได้เดินทางมาตรวจงานก่อสร้างในเขตสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณรอบอาคารที่ทำการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๔

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๔ .oวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


กิจกรรม KM สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


คำสั่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้

คำสั่ง สกก. ๑ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังแนบนี้

วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน

คณะอนุกรรมการสวัสดิการค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน ในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่ชั้น อ.๒ - ป.๖

วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team Work)

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามเอกสารแนบ

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


รับหนังสือ " ๑ เดียวในแผ่นดิน " ไว้ใช้เพื่อศึกษา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดทำหนังสือ " ๑ เดียวในแผ่นดิน " ไว้ใช้เพื่อศึกษา และเก็บไว้ที่ห้อง KM จำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work)

ขอยกเลิกคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๔๓๓/๒๕๕๗ และแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังเอกสารแนบนี้

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.พก. และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กพก.

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


กิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผอ.พก. และคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (กพก.) อยู่ในลำดับที่ ๑๕ และ (สชป.๑) อยู่ในลำดับที่ ๑๐ ระดับคะแนนที่ ๔ อยู่ที่ ๒.๕๑-๓.๐๐ คะแนน

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


กิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประพิศ จันทร์มา ผอ.พก. พร้อมด้วยคณะประชุมได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


กิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผอ.พก. เป็นประธาน เข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการระบุรหัสกิจกรรมย่อย เพื่อใช้ในการจัดทำต

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


กิจกรรม Morning talk การวางแผนงานก่อสร้าง ทั้งงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา ต่อเนื่องจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ได้จัดกิจกรรม Morning talk ต่อเนื่องจากวันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘ ณ กรมชลประทาน สามเสน โดย สกก.๑ มี กส.๑/๑ พก. เข้าร่วม

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


กิจกรรม Morning talk การวางแผนงานก่อสร้าง ทั้งงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ กรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม Morning talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวางแผนงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


กิจกรรมถอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการและการประชุมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2558

วันอังคารที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


กิจกรรม KM learn & share on site ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดการความรู้ของกองการเงินและบัญชี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดการความรู้ของกองการเงินและบัญชี วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

วันอังคารที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประชุม Morning Talk ครั้งที่ 8/2558

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. ได้มีจัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 8/2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


รายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk@กพก. ส่วนกลาง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

รายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk@กพก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตามแผนกิจกรรม KM ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันอังคารที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


รายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk @กพก. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอรายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk @กพก. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตามแผนกิจก

วันอังคารที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


รายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk ส่วนกลาง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

รายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk ส่วนกลาง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ตามแผนกิจกรรม KM ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๔ มิถุ

วันอังคารที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


รายงานการจัดกิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ขอรายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๐๘.๓๐ น. จำนวน ๒๘ คน

วันอังคารที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558