ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

กิจกรรมถอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการและการประชุมนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558