ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางคำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่ ๕/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        เพื่อให้ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาศัยคำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีองค์ประกอบ ดังเอกสารแนบ.pdfนี้