ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ขอส่งมอบวารสารข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐


ขอส่งมอบวารสารข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

        ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม ขอจัดส่งวารสารชลประทานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ เล่ม เพื่อมอบให้ ผอ.สำนัก กองละ ๑ เล่ม และแจกจ่ายยให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกรม จำนวน ๗ เล่ม รวมทั้งสิ้น ๑๐ เล่ม

        ทั้งนี้หากสำนัก กอง ใดมีความประสงค์ขอรับวารสารเพิ่มเติม โปรดแจ้งความประสงค์มายังส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๗๔ สายใน ๒๒๙๕ หรือส่งอีเมล์มาที่ ridnews2014@gmail.com