ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนาแหล้งน้ำขนาดกลาง

        ด้วยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กำหนดกิจกรรม ณ สถานที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ดังนี้

        วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

        - ประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

        วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

        - ช่วงเช้า กิจกรรมสรุปบทเรียนและทบทวนแผนปฎิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan ๒๐๑๗) และทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan ๒๐๑๘) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

        - ช่วงบ่าย กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

        - งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารกรมชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

        ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรม ตามแบบฟอร์มท่ี่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให่ ฝบท.พก. ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

แบบจองที่พัก.xlsx