ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

35 คลังความรู้

ผู้เผยแพร่องค์ความรู้ :
 ๑. คลังความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง http://ridmidscale.com/km2/index.php
 ๒. สำนักงานเลขานุการกรม http://kmcenter.rid.go.th/kcsecret/
 ๓. กองการเงินและบัญชี http://kmcenter.rid.go.th/kcfad/
 ๔. กองกฎหมายและที่ดิน http://kmcenter.rid.go.th/kclaw/
 ๕. กองแผนงาน http://kmcenter.rid.go.th/kcplan/
 ๖. กองพัสดุ http://kmcenter.rid.go.th/kcsupply/
 ๗. สำนักเครื่องจักรกล http://kmcenter.rid.go.th/kcome/
 ๘. สำนักบริหารโครงการ http://oopm.rid.go.th/km/index.aspx
 ๙. สำนักพัฒนาโครงสร้างและบริหารงานบุคคล http://kmcenter.rid.go.th/kcperson/main/
 ๑๐. สำนักวิจัยและพัฒนา http://kmcenter.rid.go.th/kcresearch/
 ๑๑. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา http://kmcenter.rid.go.th/kcsurvey/
 ๑๒. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม http://kromchol.rid.go.th/design/2013/
 ๑๓. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา http://kmcenter.rid.go.th/kchydhome/km_hydro/
 ๑๔. สำนักโครงการขนาดใหญ่ http://kmcenter.rid.go.th/kclproject/
 ๑๕. สำนักจัดงานรูปที่ดินกลาง http://kromchol.rid.go.th/land/main/
 ๑๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร http://kmcenter.rid.go.th/kcreform/main/
 ๑๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน http://kmcenter.rid.go.th/kcaudit/
 ๑๘. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ http://kmcenter.rid.go.th/kcspecial/
 ๑๙. สชป.๒ จ.ลำปาง http://kmcenter.rid.go.th/kmc02/
 ๒๐. สชป.๓ จ.พิษณุโลก http://www.rid3.net/
 ๒๑. สชป.๔ จ.กำแพงเพชร http://irrigation.rid.go.th/rid4/km04/
 ๒๒. สชป.๕ จ.อุดรธานี http://kmcenter.rid.go.th/kmc05/
 ๒๓. สชป.๖ จ.ขอนแก่น http://kmcenter.rid.go.th/kmc06/
 ๒๔. สชป.๗ จ.อุบลราชธานี http://km.rid7.com/
 ๒๕. สชป.๘ จ.นครราชสีมา http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/
 ๒๖. สชป.๙ จ.ชลบุรี http://kmcenter.rid.go.th/kmc09/
 ๒๗. สชป.๑๐ จ.ลพบุรี http://kmcenter.rid.go.th/kmc10/
 ๒๘. สชป.๑๑ จ.นนทบุรี http://kmcenter.rid.go.th/kmc11/
 ๒๙. สชป.๑๒ จ.ชัยนาท http://kmcenter.rid.go.th/kmc12/
 ๓๐. สชป.๑๓ จ.กาญจนบุรี http://irrigation.rid.go.th/om13/2012/rid13-new.html
 ๓๑. สชป.๑๔ จ.ประจวบคีรีขันธ์ http://kmcenter.rid.go.th/kmc14/
 ๓๒. สชป.๑๕ จ.นครศรีธรรมราช http://kmcenter.rid.go.th/kmc15/
 ๓๓. สชป.๑๖ จ.สงขลา http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/
 ๓๔. สชป.๑๗ จ.นราธิวาส http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/
 ๓๕. สถาบันพัฒนาการชลประทาน http://idi.rid.go.th/