ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน

ผู้เผยแพร่องค์ความรู้ :

KM Day 2016

        ๑. KM Day 2016 "การใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ในงานก่อสร้างเขื่อน"

        ๒. KM Day 2016 "การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อนดินในภาวะวิกฤต"

        ๓. KM Day 2016 "ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ"

        ๔. KM Day 2016 "การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและการแก้ไขปัญหาน้ำลอดใต้เขื่อน"

        ๕. KM Day 2016 "การก่อสร้างเขื่อนดิน" 

        ๖. KM Day 2016 "องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน และ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม" 

        ๗. KM Day 2016 "การใช้โปรแกรม Sketup ติดตามผลงานการก่อสร้าง" 

        ๘. KM Day 2016 "การก่อสร้างประตูระบายน้ำ" 

        ๙. คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง.pdf

        ๑๐. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง-การส่งมอบ/รับมอบโครงการก่อสร้าง.pdf

        ๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง.pdf

        ๑๒. คู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง.pdf

        ๑๓. คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน (PBMS).pdf

        ๑๔. รายงานศึกษาหรือวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน เรื่อง การก่อสร้าง Concrete Formwork.pdf

        ๑๕. การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์.pdf

        ๑๖. การศึกษาการใช้ตะกรันเตาหลอมเหล็กเป็นมวลรวมหยาบ.pdf

        ๑๗. วิธีการเรียกดูรายงานความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างในระบบติดตาม online.mp4

        ๑๘. แบบฟอร์ม ๓.pdf

        ๑๙. ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรคลองรังสิตประยูรศักดิ์.pdf

        ๒๐. การใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา.pdf