ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ประชุม Morning Talk ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. มีกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ผสก.๑ พร้อมด้วย วศ.๑ พก. เข้าร่วมการประชุมดั

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558