ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


กิจกรรม KM learn & share on site ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานก่อสร้าง ๒ ได้จัดกิจกรรม KM learn & share on site ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืทำงานก่อสร้างร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558