ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

หมวด : 35 คลังความรู้
35 คลังความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : ระเบียบ คำสั่ง แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบ คำสั้ง แนวทางปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน
บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายนอก
บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายนอก

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : ผลงานวิจัย ผลการศึกษา
ผลงานวิจัย ผลการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : สรุปผลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
สรุปผลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : การถอดองค์ความรู้
องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ เรื่องเล่า ชุมชนนักปฏิบัติ และอื่นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ (สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ/องค์ความรู้)/สื่อเผยแพร่ความรู้

กรมบัญชีกลางได้จัดทำวีดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ทั้งหมด ๑๒ ตอน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : นวัตกรรม
นวัตกรรม (ทุกประเภท)

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : ยุทธศาสตร์ KM
ยุทธศาสตร์ KM

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513


หมวด : เว็บลิ้งค์
รวมเว็บลิ้งค์

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513