ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งมอบวารสารข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
E932/60

หมวด : 35 คลังความรู้
35 คลังความรู้
หมวด : คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน
หมวด : ระเบียบ คำสั่ง แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบ คำสั้ง แนวทางปฏิบัติ
หมวด : บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน
บทความ/ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน

รธส.และคณะ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

กรมชลประทานสืบสานประเพณีไทย " สงกรานต์น้ำน้อย@RID " รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำ

หลักการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน

สารคดีน้ำ "ในหลวงกับพลังงานน้ำ"

สารคดี สายน้ำ คือ ชีวิต

วัฏจักรของน้ำ

สารคดีกรมชลประทาน "พระบิดา แห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ"

ดูทั้งหมด

ระบบสืบค้นข้อมูล
ค้นหาภายใน เว็บ สกก.๑

ค้นหาด้วย Google
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ